by admin_edubreizh on
mars 19, 2019

An apotiker

Le pharmacien

 

 

 

 [apo’ti:kɛr]

Apotiker. An apotiker. O vakañsiñ emañ an apotiker.

Apotiker. Pharmacien

O vakañsiñ emañ an apotiker.  (en train de prendre des vacances est le pharmacien) Le pharmacien est en vacances.

An apotikerien. Les pharmaciens